Quadres elèctrics i diferencials

Millora la seguretat del teu habitatge amb els nostres quadres i armaris elèctrics! A FESMÉS trobaràs la millor selecció d'interruptors diferencials i quadres elèctrics que s'encarregaran d'aportar la protecció necessària.

Filtrar per:

Filtre

Qué és un quadre elèctric?

Un quadre elèctric és una caixa que se sol col·locar de manera dissimulada en l'habitatge i la funció és de vital importància, ja que s'encarrega d'aportar protecció davant possibles fallades que es poden ocasionar en els aparells electrònics i instal·lació elèctrica de la llar.

En aquest quadre, s'uneixen tots els cables que formen part de la instal·lació elèctrica del lloc, organitzant així el sistema elèctric i repartint la potència adequada per a cada aparell que es vagi a connectar al corrent.

Funcions d'un quadre elèctric habitatge

Un quadre elèctric desenvolupa múltiples funcions que són de vital importància per al correcte funcionament de la instal·lació elèctrica de l'habitatge. Entre les seves funcions, destaquem les més rellevants:

  1. Aporta seguretat i s'encarrega que tot el sistema elèctric de la llar funcioni de manera adequada i sense cap problema.
  2. S'encarrega de distribuir i organitzar l'energia de forma equitativa per tot l'habitatge, de manera que, si es detecta un problema en concret, és capaç de tallar l'electricitat d'aquest element i seguir consumint energia per als altres aparells elèctrics de la llar.
  3. Té la funcionalitat d'evitar sobrecàrregues i curtcircuits, garantint així la seguretat desitjada.


Què és un interruptor diferencial  i quins tipus hi ha?

Un interruptor diferencial s'encarrega d'aportar la màxima protecció possible davant d'una fuita de corrent en una instal·lació elèctrica. És un tipus d'interruptor que compta amb la capacitat de mesurar la diferència entre el corrent d'entrada i el corrent de retorn en un sistema elèctric.

Existeixen 3 tipus d'interruptors diferencials que podem classificar de la següent manera:

  1. Classe AC, és la classe estàndard, ja que són interruptors que es col·loquen en tots els sistemes on pot haver-hi corrents de defecte a terra sinusoidal, assegurant així la desconnexió davant la presència d'un corrent diferencial altern.
  2. Classe A, és un tipus d'interruptor ideal per aportar protecció a equips amb components electrònics que estan alimentats directament per xarxa elèctrica sense connexió de transformadors, ja que detecten corrents de fugida alterna o polsants.
  3. Classe B, són interruptors que també són aptes per a corrents de classe A (alternes i polsants), a més de per corrents aïllades.

 

Què és un interruptor magnetotèrmic?

Els interruptors magnetotèrmics són interruptors que tenen la funcionalitat d'interrompre el corrent elèctric cada vegada que se sobrepassen els valors màxims, protegint així la instal·lació elèctrica davant de possibles curtcircuits. Per tant, són elements fonamentals per garantir el correcte funcionament de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.